KỸ THUẬT SƠN
SAMURAI

Ngoài sơn, Samurai là một văn hóa, một phong cách sống

KIẾN THỨC CƠ BẢN

[knowledgebase-content]